Shrek, McDonald's Happy Meal Toy Sketch

shrekbody